Učešće učenika JU MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko na takmičenju „Zaštitimo našu kulturnu baštinu“

U okviru manifestacije 9. Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save organizovala je za učenike srednjih škola i mlade u dobi od 19 do 25 godina takmičenje na temu „Zaštitimo našu kulturnu baštinu“. Tema se odnosi na zaštitu kulturne baštine od sve češćih i intenzivnijih poplava koje se događaju kao posljedica klimatskih promjena. Ispred naše škole formiran je tim „Perspektiva“, koji je uzeo učešće na ovom takmičenju. Za temu smo odabrali problem  fluvijalnog plavljenja i neholističkog pristupa nacionalnom spomeniku Arheološko nalazište “Mile” i crkva sv. Nikole. Naš rad sa odabranom temom je uvršten među osam...

Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2021/2022. godini

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj 837/21 od 21.09.2021. godine , raspisuje se  J A V N I    OGLAS za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2021/2022. godini I Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje , koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade , ukupne površine 21  m2.              II Pravo učešća  imaju sva pravna i fizička lica  koja su...

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta 5.10.2021.

  JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj:836-1/21 od 21.09.2021.godine              te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjeno  radno  mjesto u školskoj 2021/2022. godini broj: 10-30-9254-095-3/21 od 27.09.2021.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:                                                       K O N K U R S za popunu upražnjenih  radnih  mjesta u školskoj 2021/2022. godini njemački...

Organizacija nastave u školskoj 2021/2022. godini

Nastava u školskoj godini počinje u srijedu 1.9.2021. godine prema sljedećem rasporedu:  Smjena  A u  7 45 sati                                                    – Ekonomska škola                                                          – Mašinska tehnička škola                                               – Građevinska tehnička škola                                          – Poljoprivredna tehnička škola                                       – Ugostiteljsko-turistička tehnička škola                         – Mašinska stručna škola   Smjena  B   u 13 45 sati – Elektrotehnička škola – Saobraćajna tehnička škola – Stručna škola uslužnih djelatnosti  – Elektrotehnička stručna škola                                                                         Nastava će se realizovati u skladu sa dopisom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (koje je priloženo u nastavku).

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj:  647-1/21 od  09.08.2021.          . godine,te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjeno  radno  mjesto u školskoj 2021/2022. godini broj :10-30-9254-095-3/21 od 20.08.2021. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:                                                       K O N K U R S za popunu upražnjenog  radnog  mjesta u školskoj 2021/2022....

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita u avgustovsko-septembarskom roku školske 2020/2021. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko – dobojski kanton  Visoko JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „HAZIM ŠABANOVIĆ“ Broj:  720  /21. Datum:18.08.2021. RASPORED POLAGANJA MATURSKIH I ZAVRŠNIH ISPITA U  AUGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021. A.TEHNIČKE ŠKOLE 1.POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA a ) Poljoprivredni tehničar – opći smjer IVb ( 1 uč.) 1.Maturski rad-usmeno obrazloženje – srijeda, 25.08.2021. u 09,00 sati 2.Pismeni ispiti: a) Bosanski jezik i književnost – četvrtak, 26.08.2021. u 09,00   b) Engleski jezik – petak, 27.08.2021. u 09,00 sati c) Matematika – ponedjeljak, 30.08.2021. u 09,00 sati 3.Usmeni dio ispita: a) Matematika – srijeda,01.09.2021. u 12,00 sati Raspored komisija...

Upis učenika u II,III i IV razrede

Obavještavaju se učenici II, III i IV razreda da će se upis za školsku 2021/2022. godinu organizovati od 23.8.2021. (ponedjeljak) do 26.8.2021. (četvrtak). Svaka dva odjeljenja će imati termin upisa učenika prema rasporedu koji slijedi. Raspored upisa učenika u više razrede u školskoj 2021/2022. godini Odjeljenje Stručno zvanje/zanimanje Razrednik Vrijeme Ponedjeljak, 23.8.2021. II-a Ekonomski tehničar Ibrahimović Mevlida 9:00 – 10:00 sati II-b Hotelsko-turistički tehničar Omerdić Tarik 9:00 – 10:00 sati II-c Građevinski tehničar Ćatić Mensida 10:00 – 11:00 sati II-d Poljoprivredni tehničar Kadrić Merjem 10:00 – 11:00 sati III-a Ekonomski tehničar Perenda Enida 11:00 – 12:00 sati III-b Ekonomski tehničar...

Bodovna lista po konkursu od 3.8.2021. godine

Bodovne liste kandidata prijavljenih po konkursu od 3.8.2021. godine su u priloženom PDF dokumentu. Kandidati koji imaju primjedbe, žalbe ili žele izvršiti uvid u dokumentaciju mogu se obratiti Komisiji za bodovanje u ponedjeljak 16.8.2021. godine i utorak 17.8.2021. godine u periodu od 9 00 h do 12 00 h u kancelariji pomoćnika direktorice ili na e-mail adresu mss.hazimsabanovic@gmail.com.

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 574 -1/21 od 26.07.2021.godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022. godini broj: 10-30-9254-095-2/21 od 27.07.2021.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje: K O N K U R S         Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godine za...