Raspored polaganja maturskih i završnih ispita u avgustovsko-septembarskom roku školske 2020/2021. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko – dobojski kanton

 Visoko

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „HAZIM ŠABANOVIĆ“

Broj:  720  /21.

Datum:18.08.2021.

RASPORED POLAGANJA MATURSKIH I ZAVRŠNIH ISPITA U

 AUGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021.

A.TEHNIČKE ŠKOLE

1.POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA

a ) Poljoprivredni tehničar – opći smjer IVb ( 1 uč.)

1.Maturski rad-usmeno obrazloženje

– srijeda, 25.08.2021. u 09,00 sati

2.Pismeni ispiti:

a) Bosanski jezik i književnost – četvrtak, 26.08.2021. u 09,00  

b) Engleski jezik – petak, 27.08.2021. u 09,00 sati

c) Matematika – ponedjeljak, 30.08.2021. u 09,00 sati

3.Usmeni dio ispita:

a) Matematika – srijeda,01.09.2021. u 12,00 sati

Raspored komisija

Maturski rad                        Bosanski jezik i književnost       Engleski jezik

1.Zečević Adnan                 1. Perenda Enida                1. Čabaravdić Sabina

2.Hadrović Fatima              2. Sinanović Emina            2. Kovo Hanka

3. Ibrahimović Mevlida      3. Handžić Mirza                3. Drugović Alma                                      

Matematika                                                              

1.  Fejzić Nermina                                     

2.  Kovačević Admir                                         

3.  Suša Lejla                                     

2. MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

  • Mašinski tehničar – IV c ( 3 uč.)

1.Maturski rad-usmeno obrazloženje

– srijeda,25.08.2021. u 09,00 sati

2.Pismeni ispiti:

a) Bosanski jezik i književnost – četvrtak, 26.08.2021. u 9,00 sati

b) Engleski jezik – petak,27.08.2021. u 09,00 sati

c) Matematika -ponedjeljak,30.08.2021. u 09,00 sati

3.Usmeni dio ispita:

a) Matematika – srijeda, 01.09.2021. u 12,00 sati

b) Stručni predmet -četvrtak, 02.09.2021. u 12,00 sati

Raspored komisija

Maturski rad                           Bosanski jezik i književnost    Engleski jezik

1.Šahinović Bedrija                 1.  Perenda Enida                  1.  Kovo Hanka

2.Marašević Amir                    2.  Sinanović Emina              2.  Čabaravdić Sabina

3.Genjac Dževad                      3. Handžić Mirza                  3.  Drugović Alma

Matematika                                   Stručni predmet                   

1.  Fejzić Nermina                        1.Šahinović Bedrija                   

2.  Kovačević Admir                    2.Marašević Amir               

3.  Suša Lejla                                3.Bakšić Alija

B. STRUČNE ŠKOLE

1.MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA

a)Automehaničar III 1 ( 1 uč.)

1.Praktičan rad

– srijeda, 25.08.2021. u 10,00 sati

– četvrtak, 26.08.2021. u 9,00 sati

– petak, 27.08.2021. u 9,00 sati

2.Pismeno obrazloženje praktičnog rada – ponedjeljak, 30.08.2021. u 09,00 sati

3.Usmeno obrazloženje praktičnog rada – utorak, 31.08.2021. u 08,00 sati

4.Bosanski jezik i književnost-pismeni ispit – srijeda, 01.09.2021. u 12,00 sati

5.Stručni predmet (Remont i održavanje motora motornih vozila) – četvrtak,02.09.2021. u 12,00 sati

Raspored komisija

 Praktični ispitni rad                                       

 s usmenim obrazloženjem    Bosanski jezik i književnost   Remont i održavanje motora i motornih vozila              

1. Fazlić Azra                            1. Frljak Mersiha                         1. Marašević Amir           

2. Bakšić Alija                           2. Perenda Enida                         2. Bakšić Alija

3. Đozić Ćamila                        3. Ćuprija Ata                              3. Šahinović Bedrija

                                                  b) Bravar-zavarivač -III2 ( 2uč.)

1.Praktičan rad

  – srijeda,25.08.2021. u 10.00 sati

 –  četvrtak,26.08.2021. u 09,00 sati

 –  petak,27.08.2021. u 09,00 sati

2.Pismeno obrazloženje praktičnog rada

–  ponedjeljak,30.08.2021. u 09,00 sati

3.Usmeno obrazloženje praktičnog rada

 – utorak,31.08.2021. u 08,00 sati

4.Bosanski jezik i književnost pismeni ispit

– srijeda,01.09.2021. u 12,00 sati

5.Stručni predmet ( Tehnologija zanimanja)

-četvrtak,02.09.2021. u 12,00 sati

                                                Raspored komisija

Praktični ispitni rad                                       

 s usmenim obrazloženjem         Bosanski jezik i književnost            Tehnologija zanimanja

      1. Dedić Semina                      1.Frljak Mersiha                            1. Šahinović Bedrija

2.Topalović Fahrudin               2.Perenda Enida                            2. Marašević Amir

3. Omerdić Tarik                      3.Ćuprija Ata                                 3.Bakšić Alija

2.ELEKTROTEHNIČKA STRUČNA ŠKOLA

 c)  Elektromehaničar -III 4 (2 uč.)

1.Praktičan rad

– srijeda, 25.08.2021. u 10,00 sati

– četvrtak, 26.08.2021. u 09,00 sati

– petak,27.08.2021. u 09,00 sati

2.Pismeno obrazloženje praktičnog rada – ponedjeljak, 30.08.2021. u 09,00 sati

3.Usmeno obrazloženje praktičnog rada – utorak, 31.08.2021. u 08,00 sati

4.Bosanski jezik i književnost-pismeni ispit -srijeda, 01.09.2021. u 12,00 sati

5.Stručni predmet (Električne mašine) – četvrtak, 02.09.2021. u 12,00 sati

Raspored komisija

Praktični ispitni rad                                       

s usmenim obrazloženjem   Bosanski jezik i književnost       Električne mašine

 1. Bečar Mensud                       1. Perenda Enida                   1. Čolić Selma

 2. Begić Hamdija                      2. Frljak Mersiha                   2. Omerbegović Amila

 3. Alihodžić Muvedeta              3.Ćuprija Ata                        3. Mušinbegović Mahir

  3.)   SAOBRAĆAJNA STRUČNA ŠKOLA

e) Autoelektričar -III 5 ( 2 uč.)

1.Praktičan rad

– srijeda,25.08.2021. u 10,00 sati

– četvrtak,26.08.2021. u 09,00 sati

– petak,27.08.2021. u 09,00 sati

2.Pismeno obrazloženje praktičnog rada

– ponedjeljak, 30.08.21. u 09,00 sati

3.Usmeno obrazloženje praktičnog rada

-utorak, 31.08.21. u 08,00 sati

4.Bosanski jezik i književnost-pismeni ispit

– srijeda, 01.09.21. u 12,00 sati

5.Stručni predmet (Električni uređaji na motornim vozilima)

– četvrtak, 02.09.21. u 12,00 sati

Raspored komisija

Praktični ispitni rad

s usmenim obrazloženjem    Bosanski jezik i književnost      Električni uređaji na motornim vozilima     

1. Fejzić Adisa                    1. Perenda Enida                       1.Omanović Emira

2. Omanović Emira            2. Frljak Mersiha                       2.Fejzić Adisa

3. Beganović Belmina        3. Ćuprija Ata                            3.Beganović Belmina

SASTAV ISPITNOG ODBORA

1. Slijepčević Sanela – predsjednik              

2. Purišević Efedina-zamjenik                                 

3. Marašević Amir

4.  Čabaravdić Sabina

5. Sinanović Emina

6. Kovo Hanka

7. Kovačević Admir

 8.Hadrović Fatima

1. Slijepčević Sanela – predsjednik              

2. Purišević Efedina-zamjenik                                 

3. Fejzić Adisa

4. Omanović Emira

5. Frljak Mersiha

6. Bakšić Alija

7. Marašević Amir

8. Begić Hamdija

9. Omerbegović Amila

10. Topalović Fahrudin

11. Perenda Enida

SJEDNICE ISPITNOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE

I SJEDNICA – srijeda,25.08.2021. u 08,00 sati

II SJEDNICA- četvrtak,26.08.2021. u 08,00 sati

III SJEDNICA- petak,03.09.2021. u 08,00 sati

SJEDNICE ISPITNOG ODBORA STRUČNE ŠKOLE

 I SJEDNICA – srijeda,25.08.2021. u 09,00 sati

II SJEDNICA – utorak,31.08.2021. u 12,00 sati

III SJEDNICA – srijeda,01.09.2021. u 08,00 sati

IV SJEDNICA – petak,03.09.2021. u 09,00 sati                                                                   

Zapisničar za tehničke škole: Beganović Belmina

Zapisničar za stručne škole: Kosovac Sabina                      

                                                                                                                     Direktorica

                                                                                                         Slijepčević Sanela dipl.ecc.