Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 23.4.2024. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

„HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKOVISOKO

Branilaca 24, 71300 Visoko, BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj: 436/24 od 09.04.2024 . godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini – broj: 10-34-439-095-03-1/24  od 17.04.2024. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

 1. Osnovi elektrotehnike, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 2. Električna mjerenja, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 3. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 4. Psihologija, 1 čas, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2024. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,  izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao;
 • ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, izabrani kandidat je dužan dostaviti  prije stupanja na posao;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, prilažu samo  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ( ne starije od 6 mjeseci).

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika  za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini, broj 10-34-7888-1/23. od  29.05.2023. godine.Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi, dužni su  pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „ Prijava na konkurs “, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše.Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata, a nakon tog roka, Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.