Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta 5.10.2021.

  JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

 Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj:836-1/21 od 21.09.2021.godine              te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjeno  radno  mjesto u školskoj 2021/2022. godini broj: 10-30-9254-095-3/21 od 27.09.2021.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:                                                      

K O N K U R S

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

u školskoj 2021/2022. godini

 1. njemački jezik, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ;
 2. fizika, 1 čas, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do15.08.2022.godine;
 3. psihologija, 1čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
 4. praktična nastava za zanimanje bravar/zavarivač, 20 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  funkcije, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
 5. historija umjetnosti , 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do15.08.2022.godine
 6. elektronika, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine;
 7. električna mjerenja ,4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine;
 8. osnove elektrotehnike ,2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice  sa rada sa polovinom  punog radnog vremena , a najkasnije do 04.03.2022.godine.

          Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;    
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje;

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022. godini – broj 10-34-7752/21. od 01.06.2021. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.