Preliminarna rang lista po konkursu od 26.7.2022. godine

Preliminarne rang liste kandidata prijavljenih po konkursu od 26.7.2022. godine su u priloženom PDF dokumentu. Kandidati koji imaju primjedbe, žalbe ili žele izvršiti uvid u dokumentaciju mogu se obratiti Komisiji za bodovanje od ponedjeljka 8.8.2022. godine do srijede 10.8.2022. godine o 10 00 h putem e-mail adrese mss.hazimsabanovic@gmail.com ili lično. rang lista.pdf

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 26.7.2022.

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 655/22  od 14.07.2022 . godine,te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini broj: 10-30-10604-095-1/22     od 18.07.2022.  godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:                  a) konkurs  u školskoj 2022/2023. godini, za popunu upražnjenih radnih mjesta: bosanski jezik i književnost...

Javni poziv za prikupljanje  ponuda za korištenje teniskog terena

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, Visoko 71300, BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu člana  137. Zakona o srednjoj školi ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj  09/17 ),  člana 85. Pravila JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» u Visokom , te  Odluke Školskog odbora  broj   620/22 od 29.06.2022.  godine, raspisuje se J A V N I   P O Z I V za prikupljanje  ponuda za korištenje teniskog terena Član 1. Predmet Javnog poziva je  korištenje teniskog terena i pomoćnog objekta ( kafe i  dvije svlačionice sa  sanitarnim  čvorom) , koji se nalazi uz bočni...

Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022/2023. godini

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko  Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH  Tel: 032/465-213, 032/465-215  e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com  web: mssvisoko.edu.ba Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj 638/22  od 07.07.2022. godine , raspisuje se  J A V N I    OGLAS za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022/2023. godini I Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje , koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade , ukupne površine 21  m2.              II Pravo učešća  imaju sva pravna i fizička lica  koja su...

Stručna posjeta  HE Salakovac

Dana 25.05.2022.godine učenici IIIe i IIIf razreda Elektrotehničke škole, obavili su stručnu posjetu  HE Salakovac. U pratnji učenika bili su profesorice Omanović Emira i Breščić Nermina.                                                                                                                              Posjeta je trajala od 10:30 do 12:30 . Tom prilikom učenici su obišli betonsku gravitacionu branu, komandnu salu, instalisane agregate, turbine, strojarnicu sa pripadajućim objektima i razvodno postrojenje 220 kV. Učenici su se upoznali se sa načinom rada i automatizacijom HE Salakovac, sa posebnim osvrtom na rad Scada sistema za upravljanje. Posjetu smatramo veoma korisnom i uspješnom.Time je nastavljena dugogodišnja praksa stručnih posjeta naše škole hidroelektranama na Neretvi.

Izvještaj sa posjete A & BONUS D.O.O. Visoko

Dana 23.05.2022. godine svi učenici IIIg odjeljenja su bili u posjeti A & BONUS D.O.O. Visoko.  U A & BONUS D.O.O. Visoko smo srdačno primljeni od strane uposlenika .   Nakon upoznavanja sa opštim principom funkcionisanja stanice tehničkog pregleda vozila učenicima su pokazani i objašnjeni pojedinačni uređaji i oprema koja se nalazi u sklopu stanice tehničkog pregleda.  Poslije obavljenih uvodnih objašnjenja, uposlenici su na konkretnom vozilu pokazali i sproveli kompletnu proceduru tehničkog pregleda vozila.  Po završetku pregleda vozila učenici su imali priliku da se upoznaju sa obradom dobijenih podataka kao i uslovima za izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila. Također, učenici...