Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 19.9.2023. godine

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

 Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  (»Službene novine ZDK« br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 943-1/23  od 01.09.2023. godine te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-8855-094-1/23.  od 14.09.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola »Hazim Šabanović«  Visoko raspisuje:

a)      KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini:

 1. Matematika, 19 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 2. Matematika, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 3. Fizika, 11 časova na određeno radno  vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 4. Ekonomika i organizacija poslovanja, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 5. Tehnologija zanimanja, 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine
 6. Tehnička mehanika, 7 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine;
 7. Motorna vozila, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine;
 8. Tehnologija materijala i roba u transportu, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine;
 9. Praktična nastava za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.12.2023. godine
 10. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  a najkasnije do 15.03.2024. godine;
 11. Električni uređaji, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine;
 12. Električne mašine, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  a najkasnije do 15.03.2024. godine;
 13. Električna mjerenja, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.03.2024. godine;
 14. Osnovi elektrotehnike, 4 časa na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 15. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 16. Praktična nastava za zanimanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike, 15 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 17. Praktična nastava za zanimanje autoelektričar, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 18. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 19. Informatika, 7 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2024. godine;

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao;
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci).

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini, broj 10-34-7888-1/23. od  29.05.2023. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi dužni su pored gore navedene dokumentacije dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs /oglas“, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.