Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 19.12.2023. godine

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj: 1358/23 od 06.12.2023. godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini – broj: 10-34-8855-095-3/23 od 13.12.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko raspisuje:

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini:

 1. Informatika, 21 čas na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 2. Informatika, 7 časova na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 3. Matematika, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 4. Fizika, 11 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 5. Osnovi elektrotehnike, 8 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 6. Elektronika, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 7. Električna mjerenja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 8. Električne instalacije i osvjetljenje, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 9. Praktična nastava za zanimanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike, 15 časova na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 10. Osnove elektrotehnike, 4 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 11. Električne instalacije i osvjetljenje, 3 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 12. Tehnologija zanimanja, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 13. Tehnička mehanika, 7 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 14. Motorna vozila, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 15. Tehnologija materijala i roba u transportu, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 16. Praktična nastava za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 17. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 18. Anatomija i fiziologija čovjeka, 2 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 19. Higijena i prva pomoć, 3 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 20. Tekstilna vlakna, 2 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 21. Osnovi tekstilne tehnologije, 3 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 22. Organizacija konfekcijske proizvodnje, 4 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 23. Estetsko oblikovanje odjeće, 2 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 24. Konstruiranje odjevne konfekcije, 3 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 25. Ispitivanje tekstila, 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 26. Praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar, 13 časova na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 27. Kuharstvo, 2 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 28. Usluživanje, 2 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata, a prije stupanja na posao;
 • ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata, a prije stupanja na posao;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, prilažu samo  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ( ne starije od 6 mjeseci).

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika  za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini, broj 10-34-7888-1/23. od  29.05.2023. godine.Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi, dužni su  pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „ Prijava na konkurs “, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše.Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata, a nakon tog roka, Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.