Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 14.11.2023. godine

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 1207-1/23 od 1.11.2023. godine te Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-8855-095-2/23. od 7.11.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko raspisuje:

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini:

 1. Informatika, 21 čas na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 2. Osnovi elektrotehnike, 8 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa  porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 3. Elektronika, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 4. Električna mjerenja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 5. Električne instalacije i osvjetljenje, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice  sa  porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 6. Praktična nastava za zanimanje frizer-vlasuljar, 12 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 7. Mašinski materijali, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine;
 8. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.8.2024. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao;
 • ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/22) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci).

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-7888-1/23. od 29.5.2023. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JUMSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs/oglas“, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.