Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 27.2.2024. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

„HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKO

VISOKO

Branilaca 24, 71300 Visoko, BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi («Službene novine ZDK» br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj: 186/24 od 16.02.2024. godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023/2024. godini – broj: 10-34-439-095-1/24 od 22.02.2024. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini:

 1. Matematika, 13 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2024. godine;
 2. Osnovi elektrotehnike, 8 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa  porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 3. Elektronika, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 4. Električna mjerenja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa  porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 5. Električne instalacije i osvjetljenje, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice  sa  porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 6. Praktična nastava za zanimanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike, 12 časova  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 7. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 8. Beton i armirani beton, 6 časova na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine;
 9. Saobraćajnice, 4 časa na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,  izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao;
 • ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, izabrani kandidat je dužan dostaviti  prije stupanja na posao;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama  na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/22), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci).

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika  za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini, broj 10-34-7888-1/23. od  29.05.2023. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi, dužni su pored gore navedene dokumentacije dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs“, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata, a nakon tog roka Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.