Zavarivač

Nivo složenosti: III

Zavarivač

Zavarivač

Planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla; racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme; posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije; priprema dnevna izvješća o proizvodnji i elemente kalkulacije.