Javni poziv za prikupljanje ponuda za korištenje teniskog terena

Home » Javni pozivi » Javni poziv za prikupljanje ponuda za korištenje teniskog terena

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Branilaca 24, Visoko 71300, BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

Na osnovu člana  137. Zakona o srednjoj školi ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj  09/17 ),  člana 85. Pravila JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» u Visokom , te  Odluke Školskog odbora  broj  265/23 od  20.03.2023.  godine, raspisuje se

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda

za korištenje teniskog terena

Član 1.

Predmet Javnog poziva je  korištenje teniskog terena i pomoćnog objekta ( kafe i  dvije svlačionice sa  sanitarnim  čvorom),koji se nalazi uz bočni ulaz u školsku zgradu  JU Mješovita  srednja  škola  „Hazim Šabanović“ u Visokom, ukupne  površine 850 m2 .

Vremenski period korištenja teniskog terena je  do kraja teniske sezone, odnosno do kraja oktobra 2023. godine, zavisno od vremenskih uslova.

Član 2.

Pravo sudjelovanja imaju pravna lica (sportski klubovi, udruženja građana) .

Član 3.

U ponudi treba navesti podatke o učesniku: naziv pravnog lica, adresu, broj telefona, ponuđenu cijenu za korištenje, te priložiti dokaze: aktuelni Izvod iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili Izvod iz Registra udruženja Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona ili drugog kantona, ne stariji od 3 (tri) mjeseca, te potvrdu banke o solventnosti, ne stariju od 15 dana .

Uz ostalu dokumentaciju predviđenu javnim pozivom, u  slučaju da ponuđač ima neizmirene obaveze prema Školi, dužan je priložiti dokaz o izmirenim obavezama .

Član 4.

Početna mjesečna cijena za korištenje teniskog terena iznosi 800,00 KM (osam stotina konvertibilnih maraka), s tim da su u cijenu uračunati troškovi električne energije, vode i odvoza smeća.

Član 5.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je visina  ponuđene mjesečne  cijene.

Član 6.

Škola zadržava pravo korištenja  teniskog  terena  za sportske aktivnosti učenika Škole u okviru izvođenja nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te za vannastavne sportske aktivnosti učenika. Termini korištenja teniskog terena i ostala  prava i obaveze između ugovornih strana će se regulisati  posebnim ugovorom.

Škola zadržava pravo da raskine Ugovor  u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o korištenju teniskog terena.

Član 7.

Najpovoljniji ponuđač sa kojim će se zaključiti ugovor obavezan je na avansno plaćanje na mjesečnom nivou i to do 5. (petog) u mjesecu.

Član 8.

Javni poziv ostaje otvoren 8  (osam)  dana od dana objavljivanja u nezavisnim novinama „Naša riječ“.

Ponuđači mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda koje će se održati u prostorijama Škole, dana 11.04.2023. godine (utorak) u 17:00 sati.

Član 9.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Škole 032 465 215 i 032 465 213.

Prostor koji se daje na korištenje  može se pogledati  svakim radnim danom u vremenu od 11,00-12,00 sati.

Član 10.

Svi zainteresovani svoje pismene  ponude mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu :

JU  Mješovita srednja škola  „ Hazim Šabanović“ Visoko, Branilaca 24, 71300 Visoko sa naznakom: „Za Školski odbor – Prijava na Javni poziv za prikupljanje ponuda za korištenje teniskog terena“ .

O rezultatima Javnog poziva Škola će pismenim putem obavijestiti sve ponuđače.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.