Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2023/2024. godini

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko
Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH
Tel: 032/465-213, 032/465-215
e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com
web: mssvisoko.edu.ba

Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj  704/23  od 07.07.2023. godine , raspisuje se

 J A V N I    OGLAS

za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2023/2024. godini

I

Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje, koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 21  m2, a može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 11,00-12,00 sati.            

II

Pravo učešća  imaju sva pravna i fizička lica  koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti.

 III

Početna cijena za korištenje školske kuhinje je 350,00 KM, s tim da su u cijenu  uračunati troškovi grijanja, utrošak električne energije i utrošak vode.

IV

Izabrani ponuđač dužan je obezbijediti sva potrebna odobrenja za rad.

Škola ne snosi nikakvu odgovornost niti bilo kakve troškove ponuđača po bilo kom osnovu.

V

Prava i obaveze između ugovornih strana  regulisat će se posebnim ugovorom, koji  se zaključuje na period od tri mjeseca .

Nakon isteka tog roka, ugovor  će se produžavati  za naredna tri mjeseca  uz saglasnost obje ugovorne strane i  ukoliko to dopušta trenutna higijensko-epidemiološka situacija, s tim da je krajnji  rok na koji se zaključuje  ugovor  30.06.2024. godine.

VI

Ponuda treba da sadrži:

-tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača;

-ponuđenu cijenu zakupnine i ponudu sa cjenovnikom ;

-aktuelni izvod iz sudskog registra za bavljenje ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću (ne stariji od 3 mjeseca) ili dokaz nadležne službe da je odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ne stariji od 3 mjeseca)

– uvjerenje o poreznoj registraciji.

 VII

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena mjesečna zakupnina.

 VIII

Javni oglas ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati u prostorijama Škole, dana 24.07.2023. godine (ponedjeljak) u  17:00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Škole 032 465 215 i 032 465 213.

NAPOMENA: Škola zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor  u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o zakupu. 

Škola zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i u slučaju pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije vezane za pojavu corona virusa, a u skladu sa naredbama i preporukama nadležnih organa.

Svi zainteresovani svoje pismene  ponude mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: JU  Mješovita srednja škola  „Hazim Šabanović“ Visoko, Branilaca 24, 71300 Visoko  sa naznakom
„za Školski odbor – Prijava na Javni oglas za prikupljanje ponuda za korištenje školske kuhinje “

O rezultatima Javnog oglasa  Škola će pismenim putem obavijestiti sve ponuđače.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.