Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 10.1.2023.

   JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

   Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

   Tel: 032/465-213, 032/465-215

   e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

   web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj 1251/22 od 20.12.2022. godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjena  radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini broj:

10-30-10604-095-5/22  od 04.01.2023.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:  

          Konkurs u školskoj 2022/2023. godini za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 1. Bosanski jezik i književnost – 18  časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 2. Fizika – 6 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 18.03.2023. godine;
 1. Tekstilna vlakna – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 2. Osnovi tekstilne tehnologije – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 3. Organizacija konfekcijske proizvodnje – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 4. Estetsko oblikovanje odjeće – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 5. Konstruisanje odjevne konfekcije – 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 6. Strojevi i uređaji u konfekciji – 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 7. Poznavanje tekstilnih materijala – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 8. Praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar – 6 časova   na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 9. Praktična nastava za zanimanje plinski i vodoinstalater/instalater centralnog grijanja-14 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 10. Kuharstvo –  2  časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 11. Usluživanje – 2  časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023.godine;
 1. Njemački jezik -10 časova na određeno radno vrijeme a najkasnije  do 15.08.2023. godine;
 2. Psihologija – 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 3. Anatomija i fiziologija čovjeka – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 4. Higijena  i prva pomoć – 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 5. Statika i otpornost materijala – 4 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 6. Osnove hidrotehnike – 2 časa  na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 7. Beton i armirani beton – 2 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 8. Čelične i drvene konstrukcije – 4 časa  na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 9. Saobraćajnice – 3 časa na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
 10. Stočarstvo – 3 časa  na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
 • nastavu iz predmeta Anatomija i fiziologija čovjeka i predmeta Higijena i prva pomoć za zanimanje Frizer-vlasuljar mogu verifikovano izvoditi profesori koji su u toku studija na fakultetu imali dva semestra Anatomije i fiziologije čovjeka, odnosno Higijene i prve pomoći (pozicije pod rednim brojem 16. i 17. konkursa );
 • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu , prilažu Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO.

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje  i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“,broj:10/22) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika i stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023. godini – broj 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine.

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs “ (obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.