Konkurs za izbor i imenovanje direktora  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD VISOKO
JU MSŠ“HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKO

Na osnovu člana 137., 140. i 141. Zakona o srednjoj školi («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 9/17) člana 8. i 9. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju  direktora srednje škole («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 10/21), člana 85. Pravila JU MSŠ“Hazim Šabanović“ Visoko, Odluke Školskog  odbora broj 1094/22 od 10.11.2022. godine, Školski odbor JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko  raspisuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko

na period od 4 godine

I

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU MSŠ „Hazim Šabanović“ u Visokom na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 II

Za direktora JU MSŠ“Hazim Šabanović“ u Visokom  može biti imenovana osoba  koja ispunjava sljedeće uslove:

a) da u pogledu stručne spreme ispunjava  uslove za nastavnika u srednjoj školi, odnosno stručnog saradnika u srednjoj školi;

b) da ima najmanje pet (5) godina radnog  staža  na poslovima u nastavi, odnosno u obrazovno – odgojnom  procesu, a naročito se  ističe svojim radom,  sposobnostima  organizacije obrazovno-odgojnog  rada škole  i u  pedagoškoj teoriji i praksi o čemu posjeduje mjerljive pokazatelje,odnosno relevantnu dokumentaciju;

c) da ima  najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen studij po bolonjskom  sistemu (najmanje 240 ECTS bodova ).

Kandidat može biti imenovan za direktora JU MSŠ“Hazim Šabanović“Visoko ukoliko pored uslova utvrđenih Zakonom o srednjoj školi ispunjava i posebne uslove koje  dokazuje sljedećom dokumentacijom :

ovjerenom i potpisanom izjavom  da nije član tijela ili organa niti jedne  političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputstvima ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovaju javnih političkih istupa, uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili  njihovih organa i tijela, kao i  svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na  osnovu  kojih  bi se u javnosti ili  Školi, mogla dovesti u pitanje  njegova opredijeljena  politička nepristrasnost;

ovjerenom i potpisanom izjavom da nije  na drugoj poziciji  koja može  uticati na eventualni sukob interesa;

ovjerenom i potpisanom izjavom da nije u bilo kakvom srodstvu sa  članovima Školskog odbora.

III

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija)

 1. biografija/CV;
 2. diploma  o stečenoj  stručnoj spremi;
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4.  izvod iz matične knjige rođenih;
 5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
 7. dokaz da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od (3) tri mjeseca i više;
 8. uvjerenje/potvrda o radnom  stažu na poslovima u nastavi, odnosno neposredno u odgojno-obrazovnom procesu;
 9. dokaz da se naročito ističe svojim radom, sposobnostima organizacije odgojno-obrazovnog rada škole u pedagoškoj teoriji i praksi;
 10. ovjerena  i potpisana  izjava  da nije član tijela ili organa niti jedne  političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputstvima ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u  organizovaju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima  stranaka ili  njihovih organa i tijela, kao i  svim drugim oblicima javnog podržavanja  iznesenih stavova političkih stranaka, a na  osnovu  kojih  bi se u javnosti ili  Školi, mogla dovesti u pitanje  njegova opredijeljena  politička nepristrasnost.
 11. ovjerena i potpisana izjava da nije  na drugoj poziciji  koja može  uticati na eventualni  sukob interesa;
 12. ovjerena  i potpisana izjava da nije u bilo kakvom srodstvu sa članovima Školskog odbora;
 13. program rada JU MSŠ „Hazim Šabanović“ u Visokom za mandatni period od 4 (četiri) godine – svojeručno potpisan;
 14. ljekarsko uvjerenje  (ne starije od 6 mjeseci).

IV

Direktora Škole imenuje Školski odbor na mandatni period od četiri (4) godine uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za obrazovanje , nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

V

Konkurs ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana objavljivanja  u listu „Naša riječ“ Zenica.

VI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte na adresu:

JU MSŠ„HAZIM ŠABANOVIĆ“ VISOKO,

Branilaca broj 24 , 71300 Visoko

sa naznakom:

 „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“

-NE OTVARAJ-

VII

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od  osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

VIII

Nepotpisane, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .