Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 20.9.2022.

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

Na osnovu  člana 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj 860/22 od 02.09.2022. godine, te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjena  radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini broj: 10-30-10604-094-1/22  od 15.09.2022.godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:       

  1.  Konkurs u školskoj 2022/2023. godini za popunu upražnjenih radnih mjesta
  1. Njemački jezik, 10 časova, na određeno vrijeme a najkasnije do  15.08.2023. godine;
  2. Fizika, 6 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije  a najkasnije do 18.03.2023. godine;
  3. Privredno pravo, 3 časa,  na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine;
  4. Praktična nastava za zanimanje plinski i vodoinstalater/instalater centralnog grijanja, 14 časova, na određeno  vrijeme a najkasnije do 15.08.2023. godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

  • diplomu o završenom obrazovanju;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;    
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja na posao, kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje  i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“,broj:10/22), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika i stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023. godini – broj 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine.

Kandidati koji se prijave na konkurs a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko sa naznakom „Prijava na konkurs“ (obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.