Javni oglas za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022/2023. godini

 JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

 Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

Na osnovu  člana 137. Zakona o srednjoj školi (“Službene  novine Zeničko-dobojskog  kantona”, broj:9/17), člana 85.  Pravila  Škole , te Odluke Školskog odbora  broj 638/22  od 07.07.2022. godine , raspisuje se

 J A V N I    OGLAS

za izdavanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022/2023. godini

I

Predmet javnog oglasa  je izdavanje u zakup školske kuhinje , koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade , ukupne površine 21  m2.             

II

Pravo učešća  imaju sva pravna i fizička lica  koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko – uslužne djelatnosti.

III

Početna cijena za korištenje školske kuhinje je 350,00 KM, s tim da su u cijenu  uračunati troškovi grijanja, utrošak električne energije i utrošak vode.

IV

Izabrani ponuđač dužan je obezbijediti sva potrebna odobrenja za rad.

Škola ne snosi nikakvu odgovornost niti bilo kakve troškove ponuđača po bilo kom osnovu.

V

Prava i obaveze između ugovornih strana  regulisat će se posebnim ugovorom, koji  se zaključuje na period od tri mjeseca .

Nakon isteka tog roka, ugovor  će se produžavati  za naredna tri mjeseca  uz saglasnost obje ugovorne strane i  ukoliko to dopušta trenutna higijensko – epidemiološka situacija, s tim da je krajnji  rok na koji se zaključuje  ugovor  30.06.2023. godine.

VI

Ponuda treba da sadrži:

-tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača;

-ponuđenu cijenu zakupnine i ponudu sa cjenovnikom ;

-aktuelni izvod iz sudskog registra za bavljenje ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću (ne stariji od 3 mjeseca ) ili dokaz nadležne službe da je odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti(ne stariji od 3 mjeseca)

– uvjerenje o poreznoj registraciji.

VII

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena  mjesečna zakupnina.

VIII

Javni oglas  ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati u prostorijama Škole, dana 25.07.2022. godine (ponedjeljak) u  11:00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Škole 032 465 215 i 032 465 213.

Prostor koji se daje u zakup  može se pogledati  svakim radnim danom u vremenu od 11,00-12,00 sati.

NAPOMENA: Škola zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor  u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o zakupu .                                                                                

Škola zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i u slučaju pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije vezane za pojavu corona virusa, a u skladu sa naredbama i preporukama nadležnih organa .

Svi zainteresovani svoje pismene  ponude mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu : Za Školski odbor  JU MSŠ „ Hazim Šabanović „ Visoko, Branilaca 24, 71300 Visoko 

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za školsku  kuhinju – Ne otvaraj“

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.                                                  

O rezultatima Javnog oglasa  Škola će pismenim putem obavijestiti sve ponuđače.

Javni oglas je objavljen u nezavisnom listu “Naša riječ” od 12.7.2022. godine