Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 18.4.2023.

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj 308/23 od 04.04.2023.godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  broj:10-30-354-095-2/23 od 10.04.2023. godine, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:    

Konkurs u školskoj 2022/2023. godini za upražnjena  radna  mjesta

 1. Matematika, 19 časova,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 2. Matematika, 19 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja, 10 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 4. Ekonomika preduzeća, 5 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 5. Ekonomika prometnih preduzeća, 3 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 6. Ekonomika drumskog saobraćaja, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 7. Tehnologija zanimanja, 7 časova, na određeno radno vrijeme a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 8. Tehnologija materijala, 3 časa, na određeno radno vrijeme a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 9. Tehnička mehanika, 3 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  a najkasnije do 30.06.2023. godine;
 10. Mašinski elementi, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 30.06.2023. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu kandidata;
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata
 • kao i ostalu dokumentaciju koja je relevantna za bodovanje , a na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika i stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023. godini, broj 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine.

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi, dužni su  pored gore navedene dokumentacije dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs “,a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše.  

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.