Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 7.2.2023.

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Branilaca 24, 71300 Visoko, BiH

Tel: 032/465-213, 032/465-215

e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa broj 54/23 od  19.01.2023.godine , te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjena  radna mjesta u školskoj 2022/2023. godini broj:10-30-354-095-1/23 od 30.01.2023. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:  

Konkurs u školskoj 2022/2023. godini za upražnjena  radna  mjesta

  1. Elektroenergetika, 4 časa,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2023. godine;
  2. Električni uređaji, 6 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2023. godine;
  3. Električne mašine, 3 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2023. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

  • diplomu o završenom obrazovanju;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;     
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg  ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH;
  • kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu prilažu Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO.

      Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Po izvršenom prijemu, prije stupanja na posao, kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/22), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika i stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023. godini, broj 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine.

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs “ (obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata, a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.