Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 29.3.2022.

JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

 Branilaca 24, 71300 Visoko , BiH

 Tel: 032/465-213, 032/465-215

 e-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

 web: mssvisoko.edu.ba

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17), Odluke  Školskog odbora o raspisivanju konkursa  broj 221/22  od  18.03.2022. godine , te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa  za  upražnjena  radna  mjesta u školskoj 2021/2022. godini broj: 10-34-354-095-03-02-1/22 od 25.03.2022. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:              

K O N K U R S

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 u školskoj 2021/2022. godini

  1. Mašinski materijali, 3 časa,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine;
  2. Informatika, 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
  3. Računari i programiranje, 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
  4. Elektronika, 4 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2022.godine.

          Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

  • diplomu o završenom obrazovanju;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;    
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje;

       Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 Po izvršenom prijemu, prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022. godini – broj 10-34-7752/21. od 01.06.2021. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs“ (obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.