Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“
VISOKO, Branilaca 24
Tel. 032 731 540, fax. 032 731 530

Datum: 14.04.2016.g.

Broj: 454/16.

Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona  o sadržini dokumentacije u provođenju procedure za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija  u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-38-6757-1/11., od 14.04.2011.godine, Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko upućuje:

Ponovljeni Javni poziv za dostavljanje ponude za izvođenje maturske ekskurzije

(u mjesecu septembru 2016.godine)

Ponuda treba da se odnosi na izvođenje ekskurzije u Španiju u trajanju od 9 i 10 dana.

Ponuda treba obavezno da sadrži:

 1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
 2. Ovjerenu fotokopiju Rješenja iz sudskog registra ( ne starije od 60 dana)
 3. Ovjerenu fotokopiju  Identifikacijskog  broja  poreznog obveznika (ponuđača)
 4. Dokaz o plaćenim porezima-Uvjerenje nadležne poreske uprave (ne starije od 60 dana)
 5. Referenc listu ponuđača sa stvarnim brojem zaposlenih
 6. Uvjerenje UTA-BIH, da je turistička agencija verificirana za organizaciju školskih ekskurzija
 7. Program ekskurzije sa tačno određenim destinacijama i cijenom aranžmana  sa nazivom i kategorijom hotelskog smještaja
 8. Kalkulaciju troškova
 9. Ovjerena izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obaveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja samo izabrana  agencija)
 10. Validan ugovor o poslovnoj saradnji i angažovanju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse
 11. Potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila)
 12. Dokaz o starosti voznih jedinica-autobusa (ovjerene kopije saobraćajnih dozvola kojima će se izvesti ekskurzija)
 13. Potvrda o zaposlenim radnicima (kopija obrasca JS3100 ili M2) sa obrascima za referentne vodiče i licencirane vozače koji će direktno učestvovati u realizaciji ekskurzije (ne starije od 60 dana)
 14. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa ekskurzije.

Ponude dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja Ponovljenog Javnog poziva, lično ili preporučenom poštom na adresu MSŠ „Hazim Šabanović“, 71300 Visoko, ul. Branilaca 24. Kontakt osoba: pomoćnica direktora Efedina Purišević, tel. 032 731 542.

Otvaranje ponuda će obaviti Komisija za otvaranje i pregled ponuda, u prostorijama škole, dana 25.04.2016.godine u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati pismeno ovlašteni predstavnici ponuđača, a u toku otvaranja ponuda nisu dozvoljenje bilo kakve izmjene niti dopune.

Direktorica

Sanela Slijepčević, dipl.ecc.