Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Grad  Visoko

  JU  MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ»

                 VISOKO

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju oglasa   broj: 811-1/20  od 28.08.2020. godine,

OGLAS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

u školskoj 2020/2021. godini

                                         

  1. Administrativno – finansijski radnik  , puno radna norma , na određeno radno vrijeme ,  a najkasnije do 15.08.2021.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidat  mora imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidat  je dužan dostaviti:

  • diplomu o završenom obrazovanju;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
  • izvod iz matične knjige rođenih

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Po izvršenom prijemu  , prije stupanja  na posao, kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) .

Kandidat je dužan dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Kandidat je dužan dostaviti odgovarajuću potvrdu izdatu od strane  ureda  Zavoda  za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje .

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na oglas – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.