Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Grad  Visoko

JU  MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ»

VISOKO

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju  konkursa   broj: 1033-1/20  od  10.11.2020 .godine,

te  Saglasnosti za raspisivanje  konkursa za  upražnjeno  radno  mjesto u školskoj 2020/2021. godini broj : 10-30-354-095-4/20  od 16.11.2020. godine , koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:                                                            

KONKURS

za popunu upražnjenih   radnih   mjesta
u školskoj 2020/2021. godini
za nastavne predmete    
  1. Sociologija , 6 časova , na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine
  2. Demokratija i ljudska prava , 1 čas , na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine
  3. Fizika ,3 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine
  4. Remont i održavanje motora i motornih vozila ,2 časa, na određeno radno vrijeme ,do povratka radnika sa funkcije  , a najkasnije do 15.08.2021.godine.            

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidat  mora imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene  NPP i  Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidat  je dužan dostaviti:

  • diplomu o završenom obrazovanju;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
  • izvod iz matične knjige rođenih

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Po izvršenom prijemu  , prije stupanja  na posao, kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) .

Kandidat je dužan dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini – broj 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku.

Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.