Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Visoko

 

  JU  MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ»

                 VISOKO

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),   Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa –  broj: 1239-1 /19   od   09.12.2019. godine, te  Saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini broj :

10-38-10165-094-3/19 od 16.12.2019. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

 

K O N K U R S

         Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini ,

                                   za  sljedeće nastavne predmete:

 

 1. Anatomija i fiziologija čovjeka, 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 2. Higijena i prva pomoć,  3 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 12 časova , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 4. Kuharstvo, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
 5. Usluživanje ,2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine;
 6. Njemački jezik ,2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 7. Katolički vjeronauk, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 8. Islamska vjeronauka, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 30.06.2020.godine;
 9. Islamska vjeronauka, 2 časa , na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2020.godine;
 10. Automatika ,6 časova , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 11. Elektronika , 8 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 12. Osnovi elektrotehnike , 4 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 13. Električna mjerenja , 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 14. Sociologija, 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 15. Konstrukcija odjevne konfekcije, 6 časova,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 16. Organizacija konfekcijske proizvodnje, 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 17. Estetsko oblikovanje odjeće, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine;
 18. Praktična nastava za zanimanje tekstilni tehničar-konfekcionar, 11 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Za pozicije pod rednim brojem 8. i 9. – za nastavni predmet Islamska vjeronauka, kandidati su dužni dostaviti važeću  saglasnost  Islamske zajednice .

Posao profesora Islamske vjeronauke u srednjoj tehničkoj i srodnoj i stručnoj školi  četvorogodišnjeg trajanja  i srednjoj stručnoj školi trogodišnjeg trajanja  može obavljati lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem i minimalno 240 ECTS bodova koje ima završen jedan od islamskih fakulteta i važeću saglasnost Islamske zajednice.

 

Po izvršenom prijemu  , prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) .

U prijavi za konkurs obavezno navesti e-mail adresu putem koje će kandidat biti obaviješten o  Odluci Školskog odbora o prijemu kandidata.

Ostvareni radni staž do  01.07.2016. godine kandidat dokazuje radnom knjižicom , a nakon 01.07.2016. godine  odgovarajućom potvrdom izdatom od strane ureda zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje ili potvrdom ureda porezne uprave.

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini – broj 10-38-9202/19. od 06.06.2019. godine i  Izmjenama i dopunama Uputstva za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini – broj 10-38-9202-1/19. od 25.06.2019. godine.

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni (Odluka o prijemu kandidata u radni odnos).Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.