Download (PDF)

Broj:585/20

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV

PREDMET NABAVKE:

Nabavka industrijskih mašina za opremanje učeničke radionice tekstilne struke-šivaće mašine

Visoko, juni  2020.

1.

OPĆI PODACI

1.1.          PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ:

Adresa: IDB (JIB): Telefon: Tel/Faks:

e-mail:

JU  MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko

Branilaca 24, 71300 Visoko

4218083690003

032 465 215; 032 465 213

[email protected]

 1. KONTAKT INFORMACIJE

2.1.          Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:            Slijepčević Tatjana

Tel:                                    032 465 213,

Fax:                                   032 465 215

e-mail:                              [email protected]

 • Ponuđači se upozoravaju da se sve informacije u vezi s postupkom javne nabavke mogu dobiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu E-Nabavke, u protivnom drugi način korespondencije Ugovorni organ ne smatra valjanim.
 • Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija Ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, putem portala javnih nabavki, E-nabavke.

 

 1. OPĆI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki:02
 • Vrsta ugovora:Nabavka roba
  • Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) : 8.500,00 KM
  • E-aukcija: Za ovaj postupak predviđeno je korištenje e-aukcije.
 1. POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE
  NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

Nema privrednih subjekata koji ne bi mogli sudjelovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. Zakona.

 1. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1.         Naknada za tendersku dokumentaciju (dalje u tekstu: TD) se ne naplaćuje, obzirom da će se objaviti na Portalu javnih nabavki, kao što je navedeno u obavijesti o nabavci.

 

5.2.           Preuzimanje TD

5.2.1.        Ugovorni organ je objavio TD na Portalu javnih nabavki, bez naknade, kao što je navedeno u   obavijesti o nabavci. Svi zainteresirani ponuđači mogu preuzeti TD s portala JN u skladu s čl. 55. st. 1. d) Zakona o javnim nabavkama.

5.3.           Pravo uvida u TD prije preuzimanja

5.3.1.       Ugovorni organ je objavio TD na Portalu javnih nabavki gdje se može izvršiti uvid u TD, te se isti neće moći vršiti kod Ugovornog organa.

5.4.           Pojašnjenje TD

5.4.1     Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje TD od Ugovornog organa,u što kraćem roku kako bi Ugovorni organ mogao blagovremeno odgovoriti.

5.4.2.    Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovore s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i načinu kako je definirano u sistemu E-Nabavke, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ako odgovor Ugovornog organa dovede do izmjene TD, i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, Ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 dana.

5.5.           Izmjene TD

5.5.1.      Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti TD na način da objavljuje novi dokument u sistemu E-Nabavke, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio TD. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, Ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, ovisno o složenosti predmeta nabavke.

 1. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6.1.          Opis predmeta javne nabavke

6.1.1        Predmet nabavke je:Nabavka industrijskih mašina za učeničku radionicu tekstilne struke

 

Oznaka i naziv iz JRJN:        42700000-3 Mašine za proizvodnju tekstila

42715000-1 Šivaće mašine

Tehnička specifikacija:  Tehničke specifikacije date su u Aneksu 9 ove TD.

Količine predmeta nabavke su date u Aneksu 3 ove TD (Obrazac za cijenu ponude)

Predmet nabavke nije podijeljen na LOT-ove.

6.1.2.       Mjesto isporuke robe  je sjedište ugovornog organa Visoko, Branilaca 24, 71300 Visoko.

Bliže odredbe o uslovima isporuke robe sadržane su u Nacrtu ugovora koji je dat u Aneksu 5 ove TD.

6.1.3.       Planira se zaključiti ugovor na period od 25 dana odnosno do isporuke robe.

 1. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA
 2. 1.  LIČNA SPOSOBNOST

7.1.1.       U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

 1. u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran,
 2. pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran,
 3. nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran,
 4. nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

U skladu s članom 45. st. 5. Zakona, ponuda se može odbiti ako je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen u periodu od tri godine prije početka postupka, koji Ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, naročito značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u provođenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

 • U svrhu dokazivanja uslova iz tačaka a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, koja je sastavni dio TD, i čiji je sadržaj dat u Aneksu 7.
 • Ponuđač koji bude odabran kao uspješan u ovom postupku javne nabavke, dužan je dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:
 1. a) uvjerenje mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji,
  za korupciju, prevaru ili pranje novca,

(Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužno je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – poduzetnika)

 1. b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač
  kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmetom stečajnog postupka, da nije
  predmet likvidacijskog postupka, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne
  djelatnosti u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je
  registriran,

(Ako ponudu dostavlja fizička osoba kao poduzetnik dužna je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti)

 1. uvjerenja nadležnih institucija kojima se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,
 2. uvjerenja od nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz stava (2) tač. c) i d) ovoga člana prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovi poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač izmiruje svoje reprogramirane obaveze po predviđenoj dinamici.

7.1.4.       Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 7.1.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući
od momenta dostavljanja ponude, kako je to propisano u čl. 72. st. 3. Zakona, a dostavlja ih
izabrani ponuđač u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuđača.

Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol Ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa (do 15:30 sati), te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata.

U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definirane tačkom 7.1.1 TD, Ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 7.1.2.

NAPOMENA: Ponuđač može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

 1. 2.  SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

7.2.1        Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđač treba ispuniti sljedeće  uslove:

–         da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

7.2.2        U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti sljedeće dokaze:

 • za ponuđače iz BIH: Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja ponuda.
 • za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 1. 3.  EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

7.3.1.   Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti  odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeći minimalni uslove:

 1. a) pozitivno finansijsko poslovanje u protekle dvije (2) godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine;

7.3.2.     U svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti Izjavu, ovjerenu od strane ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj tenderskom dokumentacijom (Aneks 6) i kopiju sljedećih dokumenata:

 1. a) poslovni bilansi (bilans stanja i bilans uspjeha) ili izvodi iz poslovnih bilansa za posljednje dvije finansijske godine (2018. i 2019.), odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan. Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa, ponuđač će dostaviti Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa;

7.3.3.   Dokazi iz tačke 7.3.2. dostavljaju se kao obične kopije zajedno sa Izjavom o ispunjenosti uslova ekonomske i finansijske sposobnosti potpisanom i ovjerenom od strane ponuđača.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova ekonomske i finansijske sposobnosti je sastavni dio TD Aneks 6.

7.3.4.   Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabavke, dužan je nakon prijema odluke o dodjeli ugovora, u roku od pet (5) dana, dostaviti originalne ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke  7.3.2., kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u ovoj TD kao dan/datum za prijem ponuda).

               Napomena:

                Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza iz tačke 7.3.TD. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran kao najpovoljniji.

 1. 4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

7.4.1     Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti,  ne traže se.

 1. 5.  GRUPA PONUĐAČA

7.5.1.      U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, Ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacijskih   uslova  od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

–  grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 7.3.1  TD, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova.

–   uslove koji su navedeni pod tačkom 7.1.1, 7.2.1 mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača  pojedinačno,  te  svaki  od  članova  grupe  ponuđača  mora  dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi.

 • Grupa ponuđača koja želi sudjelovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi sudjelovanja u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati informacije o tome: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacijskim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definirani pravni akt sa definiranim sadržajem, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.
 • Ukoliko je ponuđač odlučio sudjelovati u ovom postupku kao član grupe ponuđača, ne može istovremeno sudjelovati i samostalno sa svojom ponudom u istom postupku, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno, postupanje suprotno zahtjevu Ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač sudjelovao.
 • Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi sudjelovala u ovom postupku javne nabavke.
 1. 6. ODREDBE O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

7.6.1.       U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ
će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu dao ili namjerava dati
sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u
nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam
tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i
Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti
zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavi. Izjava je prilog TD (Aneks 8). U slučaju grupe ponuđača, svi članovi grupe daju ovu izjavu svaki za sebe.

7.6.2.       U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa u skladu s važećim
propisima u BiH (član 52. Zakona), Ugovorni organ će postupiti u skladu s tim propisima,
što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena
ako:

 • rukovodilac Ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora Ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
 • ako je rukovodilac Ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora Ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili
 • ako je ponuđač, direktno ili indirektno, sudjelovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno dokazati da njegovo sudjelovanje u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stavovi 5), 6) i 7) Zakona.

7.6.3.       U slučaju da ponuda koju Ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje
ili može prouzrokovati sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u
Bosni i Hercegovini, Ugovorni organ je dužan postupiti u skladu s propisima u Bosni i
Hercegovini.

 1. ZAHTJEVI U VEZI S DOSTAVLJANJEM PONUDE
 2. 1. PRIPREMA PONUDE
 • Ponuđači su obavezni pripremiti ponude u skladu s uslovima koji su utvrđeni u ovoj TD. Ponude koje nisu u skladu sa ovom TD bit će odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu s članom 68. Zakona.
 • Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.
 • Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi s ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Dokumenti koji su na stranom jeziku moraju biti prevedeni od strane sudskog prevodioca.
 • Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garancije.

Svi listovi ili stranice ponude moraju biti numerisani na način da je vidljiv redni broj lista ili stranice, u skladu sa članom 8. stavovi (6) i (7) Uputstva za pripremu modela TD i ponude.

8.1.5.       Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da
čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto
uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u
sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više
dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim
brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

8.2.        SADRŽAJ PONUDE

8.2.1.       U skladu s članom 58. Zakona i članom 9. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda.
Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

 • popunjen,potpisan i ovjeren Obrazac za ponudu, dat u Aneksu 2,
 • datum ponude, potpis, pečat ovlaštene osobe ponuđača i ovlaštenje za potpisnika ponude (ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača),
 • popunjen,potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu ponude, koji je dat u Aneksu 3,
 • Obrazac povjerljivih informacija, dat u Aneksu 4,
 • potpisana i ovjerena svaka stranica nacrta Ugovora datog u Aneksu 5,
 • Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije

(7.1. Lična sposobnost; 7.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti; 7.3. Ekonomska i finansijska sposobnost);

 • izjavu iz člana 52. Zakona, datu u Aneksu 8,
 • potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz tehničke specifikacije date u Aneksu TD,
 • izjava ponuđača da će izvršiti isporuku robe u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora,
 • izjava ponuđača da isporučena roba ima garantni period od 24 mjeseca počev od dana isporuke

robe,

 • izjavu ponuđača da prihvata plaćanje u skladu sa Odlukom Vlade ZDK o uvećanju sredstava u

Budžetu ZDK za 2019. godinu, a po prethodno zaključenom Ugovoru o finansiranju projekata iz

oblasti „Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastaveu srednjem obrazovanju“

zaključenom između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za obrazovanje

nauku, kulturu i sport ZDK. Za realizaciju gore navedene Odluke zadužuju se Ministarstvo  za

obrazovanje,nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti , a

koja su  nadležna za sve isplate vezane za navedenu Odluku

–     popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

8.2.2.       Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave
više modaliteta ponude.

8.2.3.       Alternativna ponuda nije dozvoljena.

 1. 3. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

8.3.1      Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji, na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE” i „KOPIJA PONUDE”. Kopija ponude sadrži sve dokumente koje sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu ili paket.

8.3.2.       Koverta ili paket s ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog organa iz tačke 1.1 TD. Na
koverti ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa Ugovornog organa,
 • naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
 • evidencijski broj nabavke,
 • naziv predmeta nabavke,
 • naznaka „NE OTVARAJ”.

8.3.3.       Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje
ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, s
obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku
odustati od svoje ponude, dostavljanjem Ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se
dostavlja na isti način kao i ponuda, s naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom
slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

8.4.         CIJENA PONUDE

 • Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definirani Aneksima 2 i 3.
 • Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za ponudu (Aneks 2) i Obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude (Aneks 3).

8.4.3       Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

8.4.4.       Ponuđena cijena treba uključivati sve obaveze vezane za tu uslugu koja je predmet nabavke

(bez PDV-a).

 • Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati tokom izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
 • Cijena ponude se piše brojevima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu.
 • Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definirano Obrascem za ponudu (Aneks 2) i Obrascem za cijenu ponude (Aneks 3). Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatrat će se da nije ni ponudio popust.
 • Plaćanje će se vršiti na način predviđen u nacrtu Ugovora.
 1. 5.  POVJERLJIVOST

8.5.1.       Povjerljive   informacije   koje su sadržane u  bilo  kojoj  ponudi, koje   se   odnose  na   komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know-how sudionika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kojoj osobi koja nije službeno uključena u postupak nabavke, odnosno, u postupak ocjene ponuda.

Nakon javnog otvaranja ponuda niti jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom sudioniku postupka ili trećem licu prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim, i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

 • ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi,
 • predmet nabavke odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, o kojem zavisi usporedba s tehničkom specifikacijom i ocjena je li određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu s tehničkom specifikacijom,
 • potvrde, uvjerenja o kojima zavisi kvalifikacija vezana uz lično stanje ponuđača.

Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji, prema odredbama člana 11. Zakona i odredbama ove tačke TD stavka ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

Ponuđači su dužni postupati u skladu s čl. 11. st. 4. Zakona, te s dokumentima i informacijama koji su im u ovom postupku stavljeni na raspolaganje, ili do kojih su došli na bilo koji način tokom postupka javne nabavke, ni na koji način ne smiju postupati suprotno ovim odredbama.

Ponuđači mogu napraviti popis (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 4. ove TD) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

8.5.2.   Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) i 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa Zakonom.

 1. 6. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

8.6.1.       Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

                                JU MSŠ “Hazim Šabanović”, Branilaca 24, 71300 Visoko

8.6.2.       Rok za dostavljanje ponuda je 10.07.2020. godine (PETAK) do 14:30 sati. Ponude koje su
dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđačima neotvorene.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavijesti o nabavci, odnosno ovoj tenderskoj dokumentaciji; za Ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način.

 • Kada ponuđač direktno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, Ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama vrši se na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sl. Glasnik BiH” br. 90/14).
 • Javno otvaranje ponuda će se održati 07.2020. godine (PETAK) u 15:00 sati, u sjedištu Ugovornog organa, adresa: Branilaca 24, 71300 Visoko .

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu tokom javnog otvaranja ponuda dostavit će se svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

 • naziv ponuđača,
 • ukupna cijena navedena u ponudi sa uračunatim popustom,
 • popust, ako je ponuđen,

Predstavnik ponuđača koji želi službeno sudjelovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za sudjelovanje na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema važeće punomoći, predstavnik može kao i ostale zainteresirane osobe prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili poduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 1. 7.   ROK VAŽENJA PONUDE

8.7.1.     Ponude moraju važiti do 90 dana. Sve dok ne istekne rok važenja ponuda, Ugovorni organ ima pravo tražiti od ponuđača u pisanoj formi da produže rok važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane produžiti razdoblje važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijestiti Ugovorni  organ, produžiće razdoblje važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Ugovornog organa u vezi s produženjem roka važenja ponude, smatrat će se da je odbio zahtjev Ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka. Ukoliko ponuđač u svojoj ponudi ne navede rok njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

 1. OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA
  9.1.          KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

9.1.1.       U skladu sa članom 64. Zakona, kriterij za dodjelu ugovora u ovom postupku je:

–  najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

9.2.          PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

9.2.1.     Ugovorni organ će u svrhu usporedbe ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa članom 67. ZJN BIH i u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o obaveznom korištenju tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki.

 • U svrhu usporedbe ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor 30% .
 • Domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH.

Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat će se skladu sa odredbama tog sporazuma.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrovane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine.

9.2.4      U svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači daju izjavu koja je sastavni dio Aneksa 2 – Izjave dobavljača pod tačkom 6.

 1. 3.  POJAŠNJENJE PONUDE

9.3.1    U skladu s članom 65. st. 3. Zakona, s ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi s ponudama. Međutim, Ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem  da u roku od tri dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu sa članom 45. do 51. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijama, koje su dostavljene uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta.

 1. 4.  NEPRIRODNO NISKE PONUDE

9.4.1     Ako Ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, Ugovorni organ će u skladu s članom 66. st. 1. Zakona, pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i usporedbu s cijenama na tržištu, Ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

9.4.2.       Ponuđač je u skladu s članom 66. st. 2. Zakona dužan na zahtjev Ugovorng organa pismeno
dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući
elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u
razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

 1. ekonomičnosti procesa proizvodnje,
 2. tehnička rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljne uslove koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba,
 3. originalnosti roba koje ponuđač nudi,
 4. poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti,
 5. mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

9.4.3.       U skladu s članom 17. st. 7. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda, Ugovorni organ je
obavezan zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

 • ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda,
 • ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
 • ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugo rangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava Ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

U skladu s članom 17. st. 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, objašnjenje ponuđača sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

 1. 5. ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

9.5.1.      Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavijest o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku, u roku koji je odredio Ugovorni organ. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

9.5.2.      Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

 1. kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška,
 2. ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos,
 3. ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem pod iznosa, pod iznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

9.6          E-AUKCIJA

9.6.1.    Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje Eaukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16).

9.6.2.     E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje: podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu E-nabavke.

9.6.3.    Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E-aukcije u sistemu E-nabavke. Za zakazivanje i početak E-aukcije referentno je vrijeme u sistemu E-nabavke. Od momenta zakazivanja do vremena početka E-aukcije mora proći minimalno 48 sati. E-aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 09:00 sati i nakon 15:00 sati.

9.6.4.       Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentum zakazivanja E-aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistema E-nabavke o sljedećem:

a) datumu i vremenu početka E-aukcije;
b) prethodno određenom trajanju E-aukcije;
c) broju postupka javne nabavke;
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

9.6.5.     Izmjenu  vremena početka  i  dužine trajanja E-aukcije  ugovorni  organ  može vršiti kroz sistem E-nabavke do    momenta   početka E-aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E-aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E-aukcije se može vršiti kroz sistem E-nabavke do momenta početka E-aukcije.

9.6.6.      Svako snižavanja cijene ponude u slučaju najniže cijene, kako kriterija za dodjelu ugovora je moguće u rasponu od 0,1% do 10% najniže početne cijene svih ponuda.

9.6.7.      Sistem E-nabavke šalje obavještenje o završenoj E-aukciji. Ugovorno organ po završetku E-aukcije, u skladu s članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.

9.6.8.     Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenatkoliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E-aukcije, te se na tako umanjenje ukupne cijene nudi zaključenje ugovra najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona.

 1. 7. DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA  JAVNE  NABAVKE

9.7.1.      Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka u roku koji je određen u TD kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom roku važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev Ugovornog organa.

9.7.2     U skladu s čl.71. Zakona, svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Uz obavijest o rezultatima postupka Ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 1. 8.  ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

9.8.1.     Svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je u konkretnom postupku javne nabavke mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog organa u skladu s čl. 97. Zakona, ima pravo uložiti žalbu u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

 • Žalba se izjavljuje putem Ugovorng organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno na protokol Ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
 • Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.
 • Ako Ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštene osobe) ponuđač može izjaviti posebnu žalbu URŽ-u u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.
 • Ako Ugovorni organ usvoji žalbu djelomično ili u cijelosti, te svoje rješenje ili odluku zamijeni drugim rješenjem ili drugom odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom Ugovornog organa.
 • Ako Ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.
 1. 9. ZAKLJUČENJE  UGOVORA  I PODUGOVARANJE

9.9.1.     Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15 dana, ili kraćem roku računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 • Prijedlog ugovora je dat kao Aneks 5 ove TD („nacrt“). Ponuđač treba potpisati svaku stranicu prijedloga ugovora bez popunjavanja ostalih dijelova ugovora.
 • Ugovor će se zaključiti u skladu s uvjetima iz TD, prihvaćene ponude i Zakonom o obaveznim odnosima.
 • U skladu s članom 73. Zakona, ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u Obrascu za dostavljanje ponude navesti namjeravaju li sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač s najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti Ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti pravovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu s člankom 44. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen okvirni sporazum dužan je prije realizacije podugovora dostaviti Ugovornim organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:
 • dio ugovora koje će izvršiti podugovarač,
 • predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluga (isporuke robe, izvođenje radova),
 • podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Naprijed navedeni podaci iz podugovora su temelj za direktno plaćanje podugovaraču.                  Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 1.     ANEKSI:

10.1.        Sljedeći aneksi su prilog ove TD:

Aneks 1-  Informacija u vezi načina plaćanja

Aneks 2 – Obrazac za ponudu

Aneks 3 – Obrazac za cijenu ponude sa predmjerom i predračunom roba

Aneks 4 – Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5 – Nacrt ugovora

Aneks 6 – Izjava o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti

Aneks 7 – Izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 45. Zakona

Aneks 8 – Izjava o nepostojanju sukoba interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 9 – Tehnička specifikacija- tehnički uslovi

Aneks 2

OBRAZAC ZA PONUDU

strana 1 od 2

Broj nabavke:______________________________

Broj obavijesti sa Portala javnih nabavki:______________________________

Broj ponude:_________________

Datum:_____________________

UGOVORNI ORGAN:

 

Naziv Ugovornog organa JU MSŠ HAZIM ŠABANOVIĆ VISOKO
Adresa Branilaca 24.
Sjedište 71300 Visoko

 

PONUĐAČ (ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):

 

Naziv    i    sjedište    ponuđača      (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)  

 

 

Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)  

 

 

Adresa  

 

IDB/JIB  
Broj žiro računa  
Da li je ponuđač je u sistemu PDV:  
Adresa za dostavu pošte  
E – mail  
Kontakt osoba  
Broj telefona  
Broj faksa  

 

strana 2 od 2

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabava broj:________________                        dana___________________ , dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

 1. CIJENA PONUDE

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

 

Ukupna cijena bez PDV-a:                                            ________________________________________    KM
Popust u iznosu od_______ %                                         ______________________________________   KM

Iznos sa popustom i bez PDV-a                                    _________________________________________  KM

PDV (17%):                                                                   _________________________________________  KM

Ukupna cijena sa PDV-om                                            _________________________________________  KM

 

Slovima:_________________________________________________________________________

 1. U aneksu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
 2. PODUGOVARANJE

3.1 Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

 • Naziv i sjedište podugovarača (nije obvezan podatak):_______________________________ i/ili
 • Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima):

3.2. Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku 3.1 ili 3.2, a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke)

 1. Prihvatamo sve uslove definisane ovom tenderskom dokumentacijom bez ikakvih rezervi i
  ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
 2. Naša ponuda važi _______________________________ dana (brojem i slovima) od dana isteka

roka za dostavljanje ponuda, odnosno do _________________ godine.

 1. U vezi s vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,

izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

 1. Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,
 2. Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg
 3. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo: dostaviti
  dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti,ekonomske i finansijske, a koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen,a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi,a sve u skladu s zahtjevima iz TD.

M.P.                                                                               OVLAŠTENA OSOBA PONUĐAČA

_______________________________________

(ime i prezime)

________________________________________

(potpis)

 

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumente označene od 1 do_____ __, i to:

1.

2.

 

Aneks 3

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

NAZIV PONUĐAČA:____________________________________________

Broj ponude:________________________

Datum:____________________________

 

Red.br. Opis stavke Jedinicamjere Količina Jedinična cijena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a
1. Nabavka industrijskih mašina za šivenje  

 

 

 

   
  OVERLOCK 4 KONCA kom 2    
  OVERLOCK 5 KONACA kom 2    
  RAVNA ŠTEPERICA kom 5    
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:  
POPUST    %:  
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:  

 

 

M.P.                                                               OVLAŠTENA OSOBA PONUĐAČA

 

______________________________

(potpis)

Napomena:

 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti     Dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su  navedeni u ovom obrascu.
 3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu s

jediničnim cijenama.

 1. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
 2. Mjesto isporuke robe je JU MSŠ Hazim Šabanović Visoko, Branilaca 24, 71300 Visoko.

Aneks 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

 

Informacija koja je povjerljiva Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi Razlozi za povjerljivost tih informacija Vremensko razdoblje u kojem će te informacije biti povjerljive
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     

Potpis i pečat ponuđača

___________________________

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

Aneks  5

NACRT UGOVORA

za isporuku šivaćih mašina

 Između:

 1. JU MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, Branilaca br.24, Visoko, zastupano po direktoru Slijepčević Saneli, naručilac posla (u daljem tekstu Naručilac)

i

 1. (Naziv Dobavljača)______________________________ , (sjedište),________________________ ,

IDB:__________________ , ( osoba ovlaštena za zastupanje)_________________________________ ,

( u daljem tekstu Dobavljač)

UVODNE ODREDBE

Član  1.

Strane potpisnice ovog Ugovora zajednički konstatuju da je Naručilac proveo Konkurentski zahtjev javne nabavke, za koji je Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki dana____________ .godine, pod brojem__________________________________________,te

ponudu   ponuđača   ______________________________________    broj   ________________    od

_________ .godine, svojom Odlukom broj:_______________ , od______________ ocijenio najboljom

za sklapanje ovog Ugovora.

Odluka o izboru postala je konačna dana______________ .godine.

Razdoblje mirovanja u skladu s članom 72. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine iznosilo je 15 dana i isteklo je s danom______________, te su se time stekli svi uslovi  za zaključivanje ovog Sporazuma.

PREDMET UGOVORA

Član   2.

 

Predmet ovog Ugovora je utvrđivanje međusobnih prava i obaveza odnosno uslova  za nabavku i isporuku mašina za šivenje prema uslovima i tehničkoj specifikaciji iz prihvaćene ponude Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima.

Sastavni dio ovog Sporazuma su :

 1. Obrazac za cijenu ponude – Aneks 3 sa predmjerom i predračunom roba,
 2. Tehnička specifikacija –Aneks 9

VRIJEDNOST UGOVORA

Član  3.

Vrijednost Ugovora je______________________________ KM, bez uračunatog PDV-a,

Cijene iskazane su u ponudi Dobavljača bez PDV-a.

U cijenu su uračunati svi troškovi koje Dobavljač ima u realizaciji predmetne javne nabavke i isporuke robe na adresu Naručioca. Tokom ugovorenog perioda jedinične cijene iz Ponude su fiksne i nepromjenljive.

PRIJEM ROBE

Član  4.

Dobavljač je dužan isporučiti robu na adresu Naručioca u roku od sedam dana od dana zaključenja Ugovora.

Uz isporučenu robu dobavljač se obavezuje dostaviti garantni list za svaki isporučeni uređaj na period od dvije godine .

NAČIN PLAĆANJA

Član  5.

Plaćanje dobavljaču će se izvršiti u skladu sa Odlukom Vlade ZDK o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2019. godinu, a po prethodno zaključenom Ugovoru o finansiranju projekata iz oblasti „Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju zaključenom između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport ZDK. Za realizaciju gore navedene Odluke zadužuju se Ministarstvo  za obrazovanje,nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti , a koja su  nadležna za sve isplate vezane za navedenu Odluku .

OSTALE ODREDBE

Član 6.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Nakon zaključenja Ugovora, njegove odredbe se ne mogu mijenjati.Ukoliko Dobavljač ne ispunjava svoje preuzete obaveze, Naručioc će ga pismeno pozvati da postupi prema odredbama ovog Ugovora.

Ako Dobavljač ne postupi prema pisanoj opomeni iz prethodnoga stavka ovog člana ni u datom naknadnom primjerenom roku, Naručioc zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor i traži naknadu nastale štete.

Član 7.

U skladu sa članom 72. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu provedbe Sporazuma o javnoj nabavi, fizičke ili pravne osobe koje su

sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koju je angažovalo povjerenstvo za nabavke najmanje šest mjeseci po zaključenju Sporazuma, odnosno od početka realizacije Ugovora.

SPOROVI

 Član 8.

Stranke su saglasne da sve eventualne sporove riješe dogovorom, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Zenici.

VAŽENJE UGOVORA

Član 9.

Ovaj Ugovor važi od dana potpisivanja istog od ugovornih strana, a primjenjuje se od
_____________ . godine.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna  primjerka od kojih po dva (2) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

 

DOBAVLJAČ:                                                                                                    NARUČIO

Direktor:                                                                                                     Direktor:

______________________                                                                          ______________________

(ime i prezime)

Broj:                                                                                                              Broj:

Mjesto:                                                                                                       Visoko:

 

 

NAPOMENA:Konačan tekst Ugovora ugovorne strane će precizirati nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača,kao i tekst pojedinačnih ugovora.

 Aneks 6

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1)

( EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST )

Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)

Ja,  nižepotpisani    ____________________________________ (Ime  i prezime),            sa

ličnom    kartom broj:_______________      izdatom   od          ____________________,

u    svojstvu   predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

_________________________________  (Navesti  položaj,  naziv  privrednog  društva  ili  obrta  ili

srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u __________________

____________________ (Grad/općina), na adresi _____________________________(Ulica i broj),

kao ponuđač u postupku javne nabavke roba u konkurentskom zahtjevu pod nazivom – Nabavka industrijskih mašina za opremanje učeničke radionice tekstilne struke-šivaće mašine, a kojeg provodi ugovorni organ JU MSŠ “Hazim Šabanović” Branilaca 24 Visoko, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ___________________/20, na portalu JN,

a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____________________________ u navedenom

postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka a) i  c) Zakona, su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačka a) i c)  na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao: ______________________________________________

Mjesto i datum davanja izjave: _______________________________

Potpis i pečat ponuđača / kandidata:___________________________

 Anex  7

Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)

Ja, niže potpisani __________________________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom  broj:

__________________  izdanom od ______________________, u svojstvu predstavnika privrednog

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________(Navesti položaj,

naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ________________________ , čije

sjedište se nalazi u_____________________ (Grad/općina), na adresi__________________ __(Ulica i

broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke____________________________________

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ JU MSŠ “Hazim Šabanović” Branilaca 24 Visoko, za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavci na „Portalu javnih nabavki” broj:_______________ ,dana____________  god. a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Kandidat/ponuđač _____________________________  u navedenom postupku javne nabavke, kojeg

predstavljam, nije:

 1. Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,
 2. Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka,
 3. Propustio ispuniti obveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa odgovarajućim propisima u BiH ili zemlji registracije,
 4. Propustio ispuniti obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa odgovarajućim  propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stava (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ  u skladu sa  članom  72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača  (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ  koje provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu sa  članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela.

Izjavu dao:__________________

Mjesto i datum davanja izjave:________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:________________ M.P.

 Aneks  8

PISMENA IZJAVA

 IZ ČLANKA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ja, niže potpisani __________________________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom  broj:

__________________  izdanom od ______________________, u svojstvu predstavnika privrednog

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ____________________________________  (Navesti položaj,

naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ________________________ , čije

sjedište se nalazi u_____________________ (Grad/općina), na adresi__________________ (Ulica i

broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke____________________________________

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ JU MSŠ “Hazim Šabanović” Branilaca 24 Visoko , za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavci na „Portalu javnih nabavki” broj:_______________ ,dana____________  god.a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću:

IZJAVLJUJEM

 1. Da nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom tijelu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili ovlaštene osobe.
 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
 4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke. Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:________________________________________

Mjesto i datum davanja izjave:__________________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:________________________ M.P.

 

Aneks  9

     TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 INDUSTRIJSKA MAŠINA ZA ŠIVENJE ŠTEPERICA MORA ZADOVOLJITI SLIJEDEĆE KARAKTERISTIKE:

  

 1.  RAVNA ŠTEPERICA   SA AUTOMATSKIM FUNKCIJAMA, 1 – IGLA,
  LAKOĆA ŠIVANJA LAHKIH/TEŠKIH MATERIJALA,LAKOĆA PRI RADU
  AUTOMATSKO SJEČENJE KONCA,AUTOMATSKO UČVRŠĆIVANJE ,
  AUTOMATSKO PODIZANJE PAPUČICE,TIHI SERVO MOTOR,EKRAN,
  STABILNO POSTOLJE,BRZINA ŠIVANJA 5000 UBODA/MINUTI
  MAKSIMALNA DUŽINA BODA 4 mm, AUTOMATSKO  REZANJE KONCA I AUTOMATSKO UČVRŠĆIVANJE NA POČETKU I NA KRAJU ŠIVANJA, ZATVORENI SISTEM AUTOMATSKOG PODMAZIVANJA, PROGRAMI ZA RAZLIČITE  VRSTE  ŠIVANJA , ZATVORENI SISTEM AUTOMATSKOG PODMAZIVANJA, INTEGRISANI POGONSKI AC SERVO MOTOR U GLAVI MAŠINE,INTEGRISANO LED OSVJETLJENJE RADNE POVRŠINE, MAKSIMALNA DUŽINA ŠAVA 7 mm, MOGUĆNOST ŠIVANJA  LAHKE/TEŠKE KONFEKCIJE.

  

INDUSTRIJSKA MAŠINA ZA ŠIVENJE OVERLOVKA MORA ZADOVOLJITI SLIJEDEĆE KARAKTERISTIKE:
                                                                                                              

 1. OVERLOVKA SA 4 KONCA I SA 5 KONACA, DIFERENCIJALNI TRANSPORT  I AUTOMATSKO PODMAZIVANJE,  INTEGRISANI POGONSKI AC SERVO MOTOR U GLAVI MAŠINE, INTEGRISANO LED OSVJETLJENJE RADNE POVRŠINE, ŠIRINA ŠAVA 6 mm , BRZINA DO 7000 UBODA /MINUTI.

            AUTOMATSKO REZANJE KONCA I DIZANJE PAPUČICE , USIS OTPADAKA SA   

            POSTOLJEM.

 PONUĐAČI SU DUŽNI DOSTAVITI PONUDU ZA ROBU KOJA ZADOVOLJAVA GORE NAVEDENE USLOVE U SUPROTNOM PONUDA ĆE SE SMATRATI NEKVALIFIKOVANOM.